Diagnoza i opiniowanie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Konwaliowa” prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi),
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania),
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia,  dysortografia,
 • dojrzałość szkolna,
 • uzdolnienia,
 • problemy logopedyczne,
 • procesy integracji sensorycznej,
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności.

Poradnia Konwaliowa uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

 • dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

W poradni można także wykonać badania i uzyskać opinie logopedyczne,  psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.