Karnet

Regulamin korzystania z karnetu w NZOZ Konwaliowa

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjalistą) w recepcji NZOZ Konwaliowa.
 3. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśniecie.
 4. Karnet jest ważny przez 3 następujące po sobie miesiące, data rozpoczęcia i wygaśnięcia karnetu podana jest na karnecie.
 5. Rachunek za karnet wystawiany jest na życzenie, w dniu płatności za karnet.
 6. Karnet obejmuje 10 spotkań (wizyt).
 7. Karnet nie obejmuje spotkań (wizyt) diagnostycznych.
 8. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany wcześniej ustalony termin spotkań (wizyt) u danego specjalisty.
 9. Korzystanie z karnetu gwarantuje cenę spotkań (wizyt) na niezmiennym poziomie .
 10. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych spotkań (wizyt).
 11. Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia.
 12. Niewykorzystane spotkanie (wizyty) z powodu nieobecności specjalisty, odbędzie się w innym wspólnie ustalonym terminie.
 13. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się realizowanie w ramach karnetu spotkań u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, w innym wspólnie ustalonym terminie (nie dotyczy wizyt psychologicznych).

Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.konwaliowa.pl/karnet oraz w recepcji NZOZ Konwaliowa.