Diagnoza i opiniowanie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Konwaliowa” prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania)
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • dojrzałość szkolna
 • uzdolnienia
 • problemy logopedyczne
 • procesy integracji sensorycznej
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności

Poradnia Konwaliowa jest wpisana na Listę Szkół i Placówek Niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 33 P. Nasze opinie są honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne. Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

Poradnia Konwaliowa uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

 • dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą tzw. edukacja domowa,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
 • opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.

W poradni można także wykonać badania i zyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.