Diagnoza i opiniowanie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Konwaliowa” prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi),
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania),
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • dojrzałość szkolna,
 • uzdolnienia,
 • problemy logopedyczne,
 • procesy integracji sensorycznej,
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności.

Poradnia Konwaliowa jest wpisana na Listę Szkół i Placówek Niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 33 P. Nasze opinie są honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne. Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 843 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1278)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. Nr 228, poz. 1591)

Poradnia Konwaliowa uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

 • dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

W poradni można także wykonać badania i uzyskać opinie logopedyczne,  psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.